Biografija

Svetlana Popović ima više od 15 godina iskustva na finansijskom tržištu, posebno u vezi sa kastodi poslovima.

Svetlana se pridružuje Momentumovom timu  2014. godine gde je zadužena za kastodi poslove i poslove korporativnog agenta.

Karijeru je započela 1999. godine u DTD banci, koja se 2001. godine pripaja Metals banci, a od 2010. godine menja ime u Razvojna banka Vojvodine. U periodu od 1999. do 2007. godine obavlja poslove u Sektoru računovodstva, a u periodu od 2007. do 2013. godine obavlja poslove kliringa i saldiranja transakcija sa finansijskim instrumentima u okviru Direkcije za hartije od vrednosti i Direkcije za kastodi poslove.

Svetlana je završila Visoku poslovnu školu strukovnih studija, Beogradska poslovna škola, i stekla zvanje strukovnog ekonomiste iz oblasti finansija, računovodstva i bankarstva 2015. godine.