Nezavisno da li se radi o korporacijama ili individualnim klijentima, i da li ste iskusan investitor ili početnik, naš tim pruža pun spektar usluga posebno prilagođenih vašim individualnim investicionim potrebama.
Ukoliko ste investitor na finansijskom tržištu, u cilju  uvećanja vrednosti vaše imovine,  pružićemo vam sveobuhvatnu podršku zasnovanu na kontinuiranom analiziranju kretanja domaće i globalne privredne i berzanske aktivnosti. Domaćim akcionarskim društvima nudimo sveobuhvatan spektar korporativnih i savetodavnih usluga, a još šira usluga finansijskog i pravnog  konsaltinga na raspolaganju je privrednim društvima svih organizacionih formi.  

 • 1
  Brokerske usluge
 • 2
  Upravljanje portfoliom
 • 3
  Usluge istraživanja i finansijske analize
 • 4
  Kastodi usluge
 • 5
  Korporativni agent i ostale investicione usluge
 • 6
  Korporativni finansijsko/pravni konsalting

Brokerske usluge

Brokerski tim Momentuma nudi kvalitetno i blagovremeno posredovanje u kupovini i prodaji:

 • akcija i drugih finansijskih instrumenata na Beogradskoj berzi
 • finansijskih instrumenata na svetskim berzama
 • akcija nejavnih akcionarskih društava
 • državnih dužničkih hartija od vrednosti na primarnom i sekundarnom tržištu

Upravljanje portfoliom

Individualni portfolio je kolekcija investicija koju za Vas kreira i održava Momentumov tim. U kreiranju portfelja naš tim se vodi profesionalnim standardima, znanjem i iskustvom, a sve sa ciljem da naš proizvod ispunjava kriterijume troškovne efikasnosti i institucionalnog kvaliteta.

Troškovna efikasnost znači transaprentnu strukturu naknada bez skrivenih provizija čime doprinosimo da daleko najveći deo zarade ostaje Vama.

Institucionalni kvalitet znači da Momentum gradi Vaš portfelj u skladu sa najvišim standardima profesije i u kontinutetu targetira maksimiziranje prinosa za predefinisani i preuzeti nivo rizika.

Usluge istraživanja i finansijske analize

Klijentima dajemo podršku u procesu donošenja investicionih odluka putem obezbeđivanja istraživanja i finansijskih analiza koje obuhvataju:

 • makroekonomski pregled
 • finansijsku analizu najvećih kompanija na Beogradskoj berzi
 • analizu kretanja na svetskim finansijskim tržištima
 • istraživanja i finansijske analize po zahtevu klijenta

Kastodi usluge

Investitorima na tržištu kapitala pružamo sveobuhvatan paket usluga:

 • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata (FI) – vođenje računa FI (vlasnički / zbirni / založni) na domaćem tržištu
 • čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata (FI) – vođenje računa FI na stranim tržištima
 • administriranje novčanim sredstvima (namenski novčani računi za trgovanje FI) na domaćem tržištu
 • administriranje poreskih obaveza (poreski punomoćnik za nerezidente)
 • zastupanje akcionara na skupštinama akcionara

Korporativni agent i ostale investicione usluge

Privrednim društvima, izdavaocima finansijskih instrumenata (FI), a pre svega javnim akcionarskim društvima, pružamo usluge u vezi sa FI na koje se primenjuju kompleksni propisi koji regulišu tržište kapitala:

 • administriranje emisionog računa i pribavljanje knjige akcionara
 • ažuriranje informatora na Beogradskoj berzi
 • objava godišnjih / polugodišnjih izveštaja o poslovanju i povremenih informacija
 • izdavanje i / ili uključenje FI na Berzu sa ili bez prospekta
 • podela (eng. split) i konverzija / zamena FI
 • prinudni otkup akcija / isplata nesaglasnih akcionara
 • javna ponuda za preuzimanje akcija
 • sticanje / otuđenje / poništenje sopstvenih akcija
 • isplata dividende / kupona
 • isključenje akcija sa Berze i brisanje iz registra javnih društava
 • povlačenje i poništenje FI / ispis FI iz Centralnog registra

Korporativni finansijsko/pravni konsalting

Naš multidisciplinarni tim poseduje potrebnu stručnost i iskustvo na tržištu kapitala iz oblasti prava, finansija, računovodstva i revizije, za kvalitetno pružanje sveobuhvatnog spektra korporativnih savetodavnih usluga:

 • savetovanje u vezi sa pripremom strategije i mogućim modelima za sticanje kontrolnog učešća u kapitalu privrednih društava
 • odobrenje koncentracije u vezi sa sticanjem samostalne ili zajedničke kontrole u upravljanju
 • savetovanje u vezi sa mogućim modelima promene vrednosti i strukture osnovnog kapitala
 • korporativno pravo – statusne promene, osnivanje, likvidacija i promena pravne forme privrednih društava
 • savetovanje u vezi sa sazivanjem i održavanjem skupštine akcionara/članova, raspolaganjem imovinom velike vrednosti, internim aktima i dr.
 • savetovanje u vezi sa postupkom privatizacije društvenog i/ili javnog kapitala