Usluge

Brokerske usluge

Brokerski tim Momentuma nudi kvalitetno i blagovremeno posredovanje u kupovini i prodaji:

akcija i drugih finansijskih instrumenata na Beogradskoj berzi

finansijskih instrumenata na svetskim berzama

akcija nejavnih akcionarskih društava

državnih dužničkih hartija od vrednosti na primarnom i sekundarnom tržištu

Usluge istraživanja i finansijske analize

Klijentima dajemo podršku u procesu donošenja investicionih odluka putem obezbeđivanja istraživanja i finansijskih analiza koje obuhvataju:

makroekonomski pregled

finansijsku analizu najvećih kompanija na Beogradskoj berzi

analizu kretanja na svetskim finansijskim tržištima

istraživanja i finansijske analize po zahtevu klijenta

Kastodi usluge (domaće tržište)

Investitorima na domaćem tržištu kapitala pružamo sveobuhvatan paket usluga:

čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata (FI) – vođenje računa FI (vlasnički / zbirni / založni)

administriranje novčanim sredstvima (namenski novčani računi za trgovanje FI)

administriranje poreskih obaveza (poreski punomoćnik za nerezidente)

zastupanje akcionara na skupštinama akcionara

Korporativni agent i ostale investicione usluge

Privrednim društvima, izdavaocima (FI), a pre svega javnim akcionarskim društvima, pružamo usluge u vezi sa FI na koje se primenjuju kompleksni propisi koji regulišu tržište kapitala:

administriranje emisionog računa i pribavljanje knjige akcionara

ažuriranje informatora na Beogradskoj berzi

objava godišnjih / polugodišnjih izveštaja o poslovanju i povremenih informacija

izdavanje i / ili uključenje FI na Berzu sa ili bez prospekta

podela (split) i konverzija / zamena FI

prinudni otkup akcija / isplata nesaglasnih akcionara

javna ponuda za preuzimanje akcija

sticanje / otuđenje / poništenje sopstvenih akcija

isplata dividende / kupona

isključenje akcija sa Berze i brisanje iz registra javnih društava

povlačenje i poništenje FI / ispis FI iz Centralnog registra

Korporativni finansijsko/pravni konsalting

Naš multidisciplinarni tim poseduje potrebnu stručnost i iskustvo na tržištu kapitala iz oblasti prava, finansija, računovodstva i revizije, za kvalitetno pružanje sveobuhvatnog spektra korporativnih savetodavnih usluga:

savetovanje u vezi sa pripremom strategije i mogućim modelima za sticanje kontrolnog učešća u kapitalu privrednih društava

odobrenje koncentracije u vezi sa sticanjem samostalne ili zajedničke kontrole u upravljanju

savetovanje u vezi sa mogućim modelima promene vrednosti i strukture osnovnog kapitala

korporativno pravo – statusne promene, osnivanje, likvidacija i promena pravne forme privrednih društava

savetovanje u vezi sa sazivanjem i održavanjem skupštine akcionara/članova, raspolaganjem imovinom velike vrednosti, internim aktima i dr.

savetovanje u vezi sa postupkom privatizacije društvenog i/ili javnog kapitala