Skupština akcionara Dunav osiguranja (DNOS), održana 27. aprila, usvojila je sve predložene odluke, uključujući i promenjenu odluku o raspodeli dobiti koju je predložila država.

Kao što je poznato, uprava je inicijalno predložila da se ostvarena dobiti ne raspodeljuje, da bi država kao najveći pojedinačni akcionar kompanije izrazila neslaganje sa ovom odlukom.

Akcionarima će pripasti polovina dobiti ostvarene po osnovu neživotnog osiguranja u visini od 514,9 miliona dinara odnosno bruto dividenda od 33,89 dinara po akciji.

Kao dan dividende je utvrđen 17. april.

Akcije Dunav osiguranja prošlu sedmicu su okončale na 1.067 dinara i nalaze se na nepromenjenom nivou od početka godine.

Izvor: Dunav, Momentum