Biografija

Milanka Dević ima više od 10 godina radnog iskustva u oblasti bankarskog, korporativnog i privrednog prava.

U investicionom društvu Momentum Securities ad Novi Sad radi od 2011. godine i obavlja pravne poslove i poslove interne kontrole.

Od 2004. godine radila je u sektoru pravnih poslova Kulske banke a.d. Novi Sad i obavljala poslove u oblasti korporativnog upravljanja, radnog, ugovornog i imovinskog prava, a od 2007. godine je obavljala poslove internog kontrolora u direkciji za investiciono bankarstvo OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad.

Milanka je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i stekla zvanje diplomiranog pravnika 2003. godine. Pravosudni ispit je položila 2010. godine pred ispitnim odborom u Novom Sadu.