Učite iz prošlosti, da biste bolje procenjivali šta donosi budućnost

Ako želite značajno da unapredite kvalitet procesa investiranja, možete pokušati sa korišćenjem metoda tzv. fundamentalne analize. Ovaj metod podrazumeva analizu različitih ekonomskih i finansijskih faktora koji mogu uticati na stvarnu vrednost finansijskog instrumenta. Za početak analizirajte ex-post, odnosno nakon što su se promene na tržištu desile. Analiziraju se promene različitih ekonomskih kategorija i uzročno posledične veze, kako bi se bolje razumela kretanja i iznosi tržišnih vrednosti instrumenata.

Vremenom, ova analiza bi trebalo da vam posluži kao glavni alat za formiranje šire slike o kretanjima na tržištu, kao i o kretanju vrednosti pojedinačnih akcija.

Analiza bi, nadalje, trebalo da vam posluži kao važan korak pri formiranju očekivanja (ex-ante) u pogledu kretanja vrednosti instrumenata u predvidivoj budućnosti, što će dovesti i do promišljenijeg odabira kompanija odnosno instrumenata za ulaganje.

U nastojanju da se adekvatno proceni vrednosti kompanija i njihovih akcija (potcenjenosti/precenjenosti vrednosti, odnosno utvrđivanje da li kompaniju/akciju treba kupiti ili prodati) fundamentalni pristup koristi tri vrste analize:

  1. ekonomska analiza,
  2. analiza delatnosti,
  3. kompanijska analiza

Iako, fundamentalna analiza zahteva ozbiljno znanje iz ekonomije, finansija i računovodstva, to ne bi trebalo da obeshrabri pojedince u nastojanju  da ovladaju makar bazičnim znanjem o osnovnim pojmovima ovih kategorija i njihovim međusobnim vezama.

1.  Ekonomska analiza

Ekonomska analiza nam pomaže da saznamo više o makroekonomskom okviru u kome kompanije posluju, a kretanje cena pojedinačnih akcija je zavisno od celokupnog stanja na tržištu isto koliko i od samog poslovanja te kompanije. Tako na primer i najprofitabilnije i najuspešnije kompanije beleže pad cena svojih akcija kada na tržištu, usled različitih poremećaja, dođe do korekcije cena naniže. Ne treba zaboraviti na činjenicu da je današnje makroekonomsko okruženje globalno, što znači da promene na jednom kraju, značajno mogu uticati na poslovanje kompanija na sasvim drugom kraju planete.

Odakle krenuti?

Da biste adekvatno pristupili ekonomskoj analizi potrebno je da se upoznate sa makroekonomskim indikatorima kao što su GDP, stopa inflacije (CPI), stopa nezaposlenosti, industrijska proizvodnja, pokazatelji stanja i očekivanja u privredni (npr. „PMI Purchasing Manager’s Index“). Takođe, pratite kakve mere donose centralne banke (monetarna politika) posebno velikih svetskih ekonomija (FED, ECB, PBOC i dr.), kao i vlade tih zemalja (fiskalna politika). Kod vašeg brokera ili na internetu pronađite ekonomski kalendar. Oni predstavljaju najbolji način da se na jednom mestu, lako i brzo informišete i počnete da pratite pokazatelje makroekonomskih kretanja. Redovnim praćenjem ovih pokazatelja, vaše znanje i razumevanje njihovih promena će postepeno rasti.

2.  Analiza delatnosti (industrija /sektora)

Različiti makroekonomski faktori i njihove promene mogu različito uticati na kretanje cena akcija kompanija koje pripadaju različitim delatnostima i industrijama. Cilj ovog dela analize je da utvrdi u kojim privrednim sektorima se uočavaju  najveći potencijali za rast u budućnosti. Preporučujemo vam da se, najpre, upoznate sa tim kako pojedinačne industrije (eng. industries / sectors), uopšteno gledano, reaguju na različite faze privrednog (poslovnog) ciklusa (eng. business cycle). Ove informacije možete dobiti pretragama na internetu.

3. Analiza kompanija

Fundamentalni pristup podrazumeva i analizu pojedinačnih kompanija. Vrednovanje kompanije se vrši na više načina i tipično predstavlja kombinaciju navedenih metoda kao što su na primer diskontovanje novčanih tokova i racio analiza.  Ova analiza bi podrazumevala da vaše liste za praćenje (watch lists) obogatite ubacivanjem određenih pokazatelja kao što su P/E, P/B, EV/EBITDA, PEG, itd. Ovo su samo neki od najosnovnijih indikatora koji mogu, u kratkom periodu, i sa dobrim razumevanjem, da ukažu na eventualnu potcenjenost ili precenjenost vrednosti neke kompanije unutar datog privrednog sektora odnosno industrije.

Pored ovih pokazatelja, dodatnu pažnju bi trebalo obratiti na pokazatelj marže (npr. neto profitna marža, eng. Net Income Margin). Marže su procentualni pokazatelj profitabilnosti kompanije. Tako, neto profitna marža pokazuje procentualni udeo neto profita u ukupnom prihodu. Pokazatelji iz ove grupe značajno olakšavaju i ubrzavaju proces upoređivanja profitabilnosti poslovanja konkurentskih kompanija.  Informacije o vrednovanju kompanija od strane vodećih analitičara se takođe mogu pronaći na internetu, kao i prosek cenovnih očekivanja za akcije pojedinačnih kompanija u budućnosti.

Najzad, važno je pomenuti i da kompanije, koje se kotiraju na berzi, objavljuju kvartalno izveštaje o poslovanju, koji predstavljaju izuzetno važan, direktan izvor