Šta je tehnička analiza i kada i kako se primenjuje?

Tehnička analiza je metod koji se primenjuje za procenu investicionih prilika kroz analizu promena u trgovačkim aktivnostima. Naime, dok fundamentalna analiza koristi različite ekonomske kategorije i metode, tehnička analiza se fokusira samo na praćenje promena u cenama i obimu trgovanja instrumenta koje analizira. Tehnički analitičari tvrde da se u skoro svakom cenovnom kretanju može prepoznati istorijski trend i da cena ima mnogo veću šansu da se kreće po nekom istorijskom obrascu nego „nepravilno“.

Kako smo naveli, fundamentalna analiza nam predstavlja osnov za selekciju kompanija sa nadprosečnim potencijalom u odnosu na njihove najbliže konkurente unutar preferirane niše (eng. „niche“) industrije. Ona je posebno značajna prilikom donošenja odluke za inicijalno investiranje.  Tehnička analiza je značajna jer pomaže pri razumevanju pravovremenosti (eng. „timing“) kao važnog faktora, posebno pri kratkoročnom investiranju (dnevno trgovanje, otvaranje i zatvaranje pozicija u vremenskom periodu do 6 meseci). Tehnička analiza se može primeniti i za projekcije cenovnog kretanja indeksa i individualnih kompanija. Praksa profesionalnih investitora je da dnevno analiziraju indekse (npr. S&P 500, indeks koji pokazuje kako se u proseku kreću cene akcija za 500 najvećih američkih kompanija i time je jako dobar pokazatelj kretanja američke ekonomije u celini) i velike ETF fondove i na taj način oforme nekakva očekivanja za taj dan ili neki blizak naredni period, dok identičnu tehniku primenjuju na kompanije za koje su zainteresovani (koje ispunjavaju postavljene fundamentalne uslove).

Indikatori tehničke analize

Primarni alati koji se koriste u tehničkoj analizi su grafikoni i indikatori.

Grafikoni ( eng. „charts“) su grafički prikaz podataka o ceni i obimu, i ti prikazi se mogu vršiti na brojne načine (line charts, bar charts…). Grafikoni se zatim podvrgavaju različitim analizama, uključujući identifikaciju trendova i obrazaca ( eng. „trends and patterns“). Kao primer jednog od poznatijih obrazaca navodimo tvz. „glavu i ramena“ (eng. „head and shoulders“) koji već svojim nazivom sugeriše kako na grafikonu izgleda ovaj obrazac. Na internetu možete pronađi dosta tekstova koji objašnjavaju ovaj ali i mnoge druge obrasce i trendove tehničke analize.

Tehnički analitičari koriste i niz drugih tehničkih indikatora da dopune osnovne informacije prikupljene iz obrazaca koje uočavaju na grafikonima. Tehnički indikatori su mere bazirane na tržišnim cenama, tržišnom raspoloženju (eng. „market sentiment“) ili toka sredstava (eng. „funds flow“)  koji se mogu koristiti za predviđanje promene u ceni. (Tehnički analitičari koriste različite indikatore koji se mogu

Preporučljivo bi bilo početi sa razumevanjem pokretnih preseka – Simple Moving Average (SMA 200, SMA 100), eksponencijalnih pokretnih preseka – Exponential Movin Average (EMA 200, EMA 100), indeksa snage cene (Relative Strenght Index – RSI), kombinacije pokretnih preseka sa različitim vremenskim periodima kao sto je to Moving Average Convergence Divergence (MACD), pokazatelji volatilnosti oko pokretnog proseka kao što je to Bolinger band, itd. Olakšavajuća je okolnost što definiciju svakog od navedenih, a i mnogih drugih tehničkih pokazatelja lako možete naći na internetu  (npr. www.investopedia.com). Dodatno, sve ove tehničke pokazatelje možete pronaći kao predefinisane opcije spremne za upotrebu u okviru grafikona na sajtovima koji prate tržište akcija (npr. www.inevsting.com, www.finviz.com, itd.). Njihov prikaz i održavanje su  vrlo jednostavni i ne zahtevaju posebnu pripremu i znanje. Naravno ostaje na svakom pojedincu koliko daleko kroz upotrebu i usavršavanje želi da napreduje u ovom segmentu.