Dobar izbor brokera, za dobar početak.

Usluge investicionog menadžmenta i posredovanja na finansijskim tržištima su po pravilu strogo regulisane i mogu ih pružati samo oni koji imaju posebne dozvole koje izdaje regulatorna institucija zadužena za tržište kapitala u toj zemlji.

Načelna je preporuka da izbegavate posrednike koji su registrovani u jurisdikcijama koje važe za slabo regulisane i posebno ako imaju oznaku visoko rizičnih sa aspekta režima sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Proizvodi „po vašoj meri“

Posebno je važno da vam izabrani  broker predloži one proizvode koji su prilagođeni vašem stepenu investicionog znanja odnosno one koje razumete, kao i vašoj sklonosti ka riziku. Obratite i pažnju na to da li vam ukazuje na potencijalne rizike investiranja, i načelno i po pitanju konkretnih instrumenata. Tako, na primer, brojne studije ukazuju na visok rizik i  činjenicu da je velika većina malih investitora pretrpela gubitke kod FOREX trgovanja (aktivno trgovanje stranim valutama) i trgovanja finansijskim ugovorima za razlike (eng. Contract for Differences (CFD) – izvedeni instrumenti koji prate rast cena akcija za koje su vezane), te da ovi instrumenti i način trgovanja nisu preporučljivi za veliku većinu investitora.

I Forex i CFD-ovi su instrumenti kojima se, po pravilu, trguje uz mogućnost da pozajmite određena sredstva od vašeg brokera (eng. „Margin trading“) i na ovaj način povećate mogućnost vaše zarade, ali je jednako i potencijalni gubitak uvećan. Recimo, korišćenje „margine“ od 20% (tzv. „leverage“ je puta 5) znači da ukoliko napravite transakciju od 2.000,00 evra, u njoj učestvujete sa sopstvenih 400 evra, dok ostatak pozajmljujete od vašeg brokera (na pozajmljena sredstva plaćate odgovarajuću kamatu). U toj situaciji, ako vaša investicija cenovno skoči za 20%, vaša zarada će biti 400 evra ili 100% na vaša sopstvena sredstva. No, jednako, pad od 20% znači totalan gubitak vaših inicijalno uloženih 400 evra.

O svim prethodno navedenim pojmovima i instrumentima možete dodatno saznati jednostavnom pretragom ovih pojmova na internetu. Jedna od internet stranica koja nudi više informacija i dodatnih pojašnjenja o ovim instrumentima je i www.investopedia.com .

Prednost „domaćeg terena“

Izbor lokalnog posrednika odnosno posrednika koji je registrovan i obavlja poslove u zemlji u kojoj živite ima nekoliko važnih prednosti:

  1. lako je dostupan i po pravilu imaćete bar jedan lični kontakt sa vašim brokerom na samom početku i priliku da se i na taj način uverite u njegovu kredibilnost i stručnost;
  2. komunikacija i izveštavanje je na jeziku koji svakodnevno koristite;
  3. izveštaji i potvrde koje dobijate od vašeg brokera su po pravilu prilagođenje vašim daljim regulatornim obavezama i porezima, čime izbegavate dodatne troškove u vezi sa izdavanjem posebnih izveštaja i prevođenjem istih;
  4. posluje pod kontrolom lokalnog regulatornog tela (u Srbiji je to Komisija za hartije od vrednosti);
  5. izbegavate skupe i spore transfere novca prilikom uplata i povlačenja.

Čitajte i „sitnim slovima ispisano“

Upoznajte se detaljno sa strukturom i visinom svih provizija i troškova. Načelno ćete se susresti sa dve grupe provizija: 1) transakcione koje se naplaćuju prilikom kupovine i prodaje i 2) one koje se odnose na usluge administriranja vašim računima i imovinom na njima i koje se naplaćuju periodično. Takođe, pitajte vašeg brokera da vas upozna sa vašim poreskim obavezama. Iako broker nije poreski savetnik najmanje će vam pomoći sa prvim informacijama kako bi se lakše kasnije snašli sa vašim poreskim obavezama.