Individualni portfolio je kolekcija investicija koju za Vas kreira i održava Momentumov tim. U kreiranju portfelja naš tim se vodi profesionalnim standardima, znanjem i iskustvom, a sve sa ciljem da naš proizvod ispunjava kriterijume troškovne efikasnosti i institucionalnog kvaliteta.

Troškovna efikasnost znači transaprentnu strukturu naknada bez skrivenih provizija čime doprinosimo da daleko najveći deo zarade ostaje Vama.

Institucionalni kvalitet znači da Momentum gradi Vaš portfelj u skladu sa najvišim standardima profesije i u kontinutetu targetira maksimiziranje prinosa za predefinisani i preuzeti nivo rizika.

Tipovi individualnih portfelja i kome su namenjeni

Visok prinos – ovaj portfelj karakteriše cenovna oscilacija na nivou volatilnosti koju ostvaruje globalno tržište akcija i targetira prosečnu dugoročnu zaradu na nivou visokog jednocifrenog prinosa.

Balansirani – očekivana volatilnost portfelja je ispod učinka globalnog tržišta akcija i ovaj portfelj je najbliži tradicionalnoj strategiji 60/40. Targetira prosečnu dugoročnu zaradu na nivou srednjeg jednocifrenog prinosa.

Nizak rizik – za ovakav portfelj očekuje se značajno manja volatilnost u vrednostima u odnosu na volatilnost na tržištu akcija. Sastoji se dominanto od finansijskih instrumenata sa fiksnim prinosom i targetira prosečnu dugoročnu zaradu na nivou nižeg jednocifrenog prinosa.

Posebni – na zahtev Klijenta i u dogovoru sa portfolio menadžerom Momentuma struktura portfolija Klijenta može biti uređena sa drugačijim limitima u odnosu na standarizovane tipove portfolija.

Navedeni tipovi portfolija se preporučuju investitorima koji raspolažu sa iznad prosečnom imovinom, preporučeno preko 100.000 EUR.

Pogodan su način za diversifikaciju rizika kod investitora kod kojih postoji visoka koncentracija rizika u jednom obliku aktive: 1) akciji kompanije kojom se trguje na berzi, 2) biznisu u privatnom vlasništvu, 3) komercijalnim ili investicionim nekretninama.

Preporučuje se investitorima čiji investicioni horizont nije kraći od tri godine, a najbolje pet i više godina. Iako su sredstva likvidna i mogu biti vrlo jednostavno u celini ili delimično povučena u bilo kom momentu nakon stavljanja na upravljanje, navedeni vremenski horizonti omogućuju efikasno sprovođenje definisane investicione strategije. Profitabilnost pojedinačne pozicije može biti isključivo zavisna od vremenskog horizonta, tj. jedna ista pozicija može biti gubitnička na kratak rok (manje od godine), ali istovremeno rekordno profitabilna u dužem roku.

Jednako može biti primenjena kod pojedinaca, fizičkih lica, za upravljanje njihovom imovinom i za pravna lica.

Indeksirani dugoročni sistematski investicioni plan – akcijski portfolio sličan portfoliju „visok prinos“ koji je prilagođen investitorima koji ne raspolažu sa dovoljno imovine da bi izabrali jedan od prethodnih tipova portfolija, a žele da ostvare dugoročne ciljeve kao što su školovanje dece ili obezbeđenje dodatnih izvora prihoda nakon penzionisanja. Podrazumeva vrlo dug investicioni horizont (minimalno 10 godina, a preporučeno duže od 15 godina) i pasivniji pristup upravljanju isključivo kroz najlikvidnije i troškovno najefikasnije ETF-ove.

Prednosti i pogodnosti individualnog upravljanja

Individualizovan pristup je u potpunosti prilagođen ciljevima i ograničenjima klijenta čijom imovinom se upravlja, što nije moguće kod proizvoda kolektivnog investiranja. Individualno upravljanje je pristup jedan investitor – jedan portfelj i stoga dozvoljava mnogo veću fleksibilnost u sprovođenju investicione strategije u odnosu na institute kolektivnog upravljanja (jedan portfelj – veliki broj investitora) gde ograničenja iz prospekta mogu smanjiti mogućnost reagovanja, što je posebno važno u uslovima izražene volatilnosti.

Investitor ima mogućnost ostvarivanja potpunog uvida u sve investicione pozicije i transakcije (kompletan porfolio) u svakom momentu, a ne samo 5-10 najvećih pozicija.

Neposredna komunikacija sa portfolio menadžerom.

Jednostavnija troškovna struktura bez dodatnih troškova koji se u različitim kombinacijama mogu pojaviti kod kolektivnog investiranja (ulazna i/ili izlazna provizija, troškovi revizije…).